MENU

Sociaal Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een Nederlands adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen. De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaaleconomisch beleid.

Louise O. Fresco was van 2007 tot 2014 door de Kroon benoemd lid en lid van de Raad van Bestuur van de Sociaal Economische Raad.
Zij werkte samen met anderen aan de hieronder vermelde adviezen:

Ontwikkeling door duurzaam ondernemen. SER, 2011 | pdf

Een ontwikkelde private sector is cruciaal om de kansen van globalisering te benutten. Effectieve economische samenwerking met ontwikkelingslanden moet zich daarom richten op het bevorderen van lokale bedrijvigheid als motor van duurzame groei en volwaardige werkgelegenheid, inclusief de daarvoor benodigde randvoorwaarden.

Bevolkingskrimp benoemen en benutten. SER, 2011 | pdf

Bevolkingskrimp is in Nederland wel eerder op regionale schaal voorgekomen. Wat de huidige en te verwachten regionale bevolkingskrimp zo bijzonder maakt, is het structurele karakter en de combinatie van vergrijzing, ontgroening, een kleinere (potentiële) beroepsbevolking en minder huishoudens.

Meer werken aan duurzame groei. SER, 2010 | pdf

De financiële en economische crisis en de daaraan voorafgaande crises op het gebied van voedsel, energie en andere natuurlijke hulpbronnen zijn duidelijke signalen dat er structurele veranderingen in de wereld noodzakelijk zijn. Duurzaamheid moet een topprioriteit zijn. Tegen deze achtergrond is de SER om advies gevraagd over het huidige beleid om tot duurzame ontwikkeling te komen.

Meer chemie tussen groen en groei. SER, 2010 | pdf

Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen te benutten. Afval en reststromen vormen in toenemende mate opnieuw input in productieprocessen en krijgen een economische waarde. Deze ontwikkeling brengt het perspectief van een biobased economie met gesloten kringlopen  dichterbij en kan zo in belangrijke mate bijdragen aan een duurzame economie.

Waarden van de landbouw. SER, 2008 | pdf

Is de landbouw in de toekomst meer te koppelen aan het realiseren van maatschappelijke waarden, zoals voedselveiligheid en voedselzekerheid, het in stand houden van het landschap en de zorg voor milieu en dierenwelzijn.